«سامانه مدیریت توزیع کالا - شرکت‌های صنعت پخش»

انجمن شرکت های صنعت پخش ایران

آمار و ارقام

تعداد مجوزهای معتبر به تفکیک گستره فعالیت

تعداد مجوزهای معتبر به تفکیک نوع پخش