«سامانه مدیریت توزیع کالا - شرکت‌های صنعت پخش»

انجمن شرکت های صنعت پخش ایران

خودداری از ارائه کالاهای اساسی به برخی از فعالین