«سامانه مدیریت توزیع کالا - شرکت‌های صنعت پخش»

انجمن شرکت های صنعت پخش ایران

ابطال مجوز شرکت های پخشی که تا تاریخ 1398/11/01 اقدام به درج اسناد خود در سامانه ننمایند