«سامانه مدیریت توزیع کالا - شرکت‌های صنعت پخش»

انجمن شرکت های صنعت پخش ایران

جلسه توجیهی در محل وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص سامانه مدیریت توزیع مویرگی کالا