«سامانه مدیریت توزیع کالا - شرکت‌های صنعت پخش»

انجمن شرکت های صنعت پخش ایران

تمدید مجوزهای پخش غیر دارویی تا پایان فروردین ماه