«سامانه مدیریت توزیع کالا - شرکت‌های صنعت پخش»

انجمن شرکت های صنعت پخش ایران

عدم نیاز شرکت های پخش کالا به اخذ پروانه صنفی

عدم نیاز شرکت های پخش کالا به اخذ پروانه صنفی
عدم نیاز شرکت های پخش کالا به اخذ پروانه صنفی...