«سامانه مدیریت توزیع کالا»

انجمن شرکت های صنعت پخش ایران

سامانه جدید "مدیریت توزیع کالا" رونمایی گردید