«سامانه مدیریت توزیع کالا - شرکت‌های صنعت پخش»

انجمن شرکت های صنعت پخش ایران

سامانه جدید "مدیریت توزیع کالا" رونمایی گردید