«سامانه مدیریت توزیع کالا - شرکت‌های صنعت پخش»

انجمن شرکت های صنعت پخش ایران

لزوم ارائه اطلاعات توزیع کالاهای اساسی