«سامانه مدیریت توزیع کالا - شرکت‌های صنعت پخش»

انجمن شرکت های صنعت پخش ایران

مسدود شدن صدور مجوز و دریافت مجوز از طریق درگاه ملی مجوزها