«سامانه مدیریت توزیع کالا - شرکت‌های صنعت پخش»

انجمن شرکت های صنعت پخش ایران

مواجهه با مشکلات ثبت اطلاعات عملکرد توزیعی در سامانه