«سامانه مدیریت توزیع کالا - شرکت‌های صنعت پخش»

انجمن شرکت های صنعت پخش ایران

ابطال معافیت دارندگان مجوز پخش از کسب پروانه صنفی از اتحادیه مربوطه