معرفی سامانه

سامانه مدیریت صدور مجوز شرکتهای پخش کالای کشور با اهداف شفاف سازی و رصد کالا در شبکه توزیع در کشور، تسهیل روند صدور مجوز پخش شرکتهای فعال در حوزه نظام توزیع کالا و همچنین کاهش رفت و آمد متقاضیان از طریق اعطای مجوز الکترونیکی طراحی و استقرار یافته است.

لذا متقاضیان شرکتهای پخش ضمن مکاتبه درخواست (صدور/ تمدید/ اصلاح) مجوز بصورت فیزیکی، نسبت به ثبت اطلاعات شرکت خود (منجمله مشخصاتی نظیر گروه کالاهای توزیعی، ناوگان حمل و نقل، منابع انسانی، مکانهای فعالیت و تأسیسات لجستیکی، سیستم های ارتباطی ) و بارگذاری تصاویر مدارک و مستندات ضروری در این سامانه اینترنتی اقدام و رمز کار بری و کد رهگیری شرکت خود را از سامانه اخذ می کنند.
سپس پرونده تشکیل یافته بطور هوشمند به مرجع مربوطه ( منوط به درخواست پخش استانی ، منطقه ای یا سراسری) منعکس و رسیدگی می گردد . و مراحل کار از طریق پیامک به متقاضی گزارش می گردد و نهایتاً در فاصله  17تا 23 روز بشرط عدم نقص در مدارک و تایید مراتب و رعایت قوانین و مقررات ذیربط ، مجوز مربوطه صادر می گردد.

در فاز توسعه ای سامانه بزودی امکان بررسی وضعیت شبکه توزیع کالا در کشور برای کاربران مختلف از طریق اخذ گزارشات سیستمی میسر خواهد بود . همچنین با توجه به ارتباطات وب سرویسی با سامانه های مختلف نظیر سامانه مرکز امور اصناف و بازرگانان ، سامانه مرکز ملی شماره گذاری کالا ، سامانه جامع انبارها و مراکز نگهداری کالا و ... امکان دستیابی به بانکهای اطلاعاتی مرتبط و ایجاد ارزش افزوده های مرتبط با هر بخش، برای کاربران ( البته با سطوح دسترسی مشخص) مهیا می گردد .