«سامانه مدیریت توزیع کالا - شرکت‌های صنعت پخش»

انجمن شرکت های صنعت پخش ایران

آموزش

ویدئو آموزشی ثبت نام در سامانه مدیریت توزیع کالای مویرگی


ویدئو آموزشی فرآیند ثبت درخواست صدور مجوز در سامانه توزیع مویرگی کالا


ویدئو آموزشی فرآیند ثبت درخواست اصلاح و تمدید مجوز در سامانه توزیع مویرگی کالا


ویدئو آموزش بخش رصد کالا در سامانه توزیع مویرگی کالا