آمار و گزارش ها
  • تعداد کل درخواست ها : کل957 جدید709 اصلاح و تمدید248
  • تعداد درخواست درحال بررسی : کارشناسان 57 متقاضی 139
  • تعداد مجوزهای صادره : کل 760 جدید 574 اصلاح و تمدید 186
  • تعداد مجوز های معتبر : 378
  • تعداد مجوز های منقضی شده : 382
  • مرکز آمار و گزارش ها