آمار و گزارش ها
  • تعداد کل درخواست ها : کل725 جدید598 اصلاح و تمدید127
  • تعداد درخواست درحال بررسی : کارشناسان 69 متقاضی 125
  • تعداد مجوزهای صادره : کل 530 جدید 456 اصلاح و تمدید 74
  • تعداد مجوز های معتبر : 312
  • تعداد مجوز های منقضی شده : 218
  • مرکز آمار و گزارش ها