آمار و گزارش ها
  • تعداد کل درخواست ها : کل887 جدید678 اصلاح و تمدید209
  • تعداد درخواست درحال بررسی : کارشناسان 68 متقاضی 142
  • تعداد مجوزهای صادره : کل 676 جدید 542 اصلاح و تمدید 134
  • تعداد مجوز های معتبر : 358
  • تعداد مجوز های منقضی شده : 318
  • مرکز آمار و گزارش ها