آمار و گزارش ها
  • تعداد کل درخواست ها : کل798 جدید632 اصلاح و تمدید166
  • تعداد درخواست درحال بررسی : کارشناسان 53 متقاضی 132
  • تعداد مجوزهای صادره : کل 612 جدید 502 اصلاح و تمدید 110
  • تعداد مجوز های معتبر : 347
  • تعداد مجوز های منقضی شده : 265
  • مرکز آمار و گزارش ها