آمار و گزارش ها
  • تعداد کل درخواست ها : کل804 جدید637 اصلاح و تمدید167
  • تعداد درخواست درحال بررسی : کارشناسان 62 متقاضی 125
  • تعداد مجوزهای صادره : کل 616 جدید 504 اصلاح و تمدید 112
  • تعداد مجوز های معتبر : 349
  • تعداد مجوز های منقضی شده : 267
  • مرکز آمار و گزارش ها