«سامانه مدیریت توزیع کالا - شرکت‌های صنعت پخش»

انجمن شرکت های صنعت پخش ایران

ششمین نمایشگاه و کنفرانس بین المللی صنعت پخش ایران