«سامانه مدیریت توزیع کالا - شرکت‌های صنعت پخش»

انجمن شرکت های صنعت پخش ایران

اصلاح ضوابط اختصاصی صدور بارنامه حمل و نقل برای شرکتهای توزیعی و پخش